PREZENTARE


CAMERA AGRICOLA JUDEŢEANA OLT (fosta OJCA OLT)a fost infiintata  in baza HG.676/1998 ca institutie publica bugetara deconcentrată în subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
        OJCA OLT şi-a început activitatea în ianuarie 1999.
De la 01.02.2010, fostul Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Olt  s-a transformat conform HG 1609/2009 si HCJOT  144 / 26.02.2010 in Camera Agricolă Judeţeană OLT .
        Principalele activităţi ale institutiei noastre sunt :
-Asigurarea unui flux informaţional producătorilor agricoli şi specialiştilor
din agricultura judeţului Olt;
-Asistenţă de specialitate;
-Consultanţă managerială;
-Consultanţă şi extensie în vederea constituirii exploataţiilor agricole performante economic;
-Intocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a
prognozelor;
-Furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;
-Furnizeaza -Formare şi pregătire profesională pentru agricultori  in  meserile : apicultor, lucrator in cultura plantelor ,agricultor culturi de camp , lucrator in cresterea animalelor , viticultor ,pomicultor ,piscicultor tractorist ,(cursuri de calificare )pescar in ape interioare si de coasta (cursuri de initiere ),
-Intocmeşte documentaţia necesară pentru aprobarea cursurilor de instruire, calificare, specializare şi formare profesională destinate agricultorilor;
-Intocmeşte documentatia necesară desfaşurării examenelor de absolvire a cursurilor de pregătire profesională a producătorilor agricoli;
-Promovarea formelor asociative(modul de organizare, avantajele asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producători, etc.);
-Consiliere şi întocmire de proiecte pentru accesare de fonduri financiare europene .
-Acordă cu prioritate informaţii si consultanţă
celor interesaţi pentru întocmirea proiectelor si intocmeste proiecte  pe masurile :
*Măsura  112 Instalarea tinerilor fermieri,
*Măsura  141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă,
*Măsura 142 Înfiinţarea grupurilor de producători,
*Măsura  121 Modernizarea exploataţiilor agricole,
*Măsura  123 Procesare, industrie alimentară,
*Măsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii,
*Măsura 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-Intreprinderi,
*Măsura 313 Încurajarea activităţilor turistice,
*Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale,

-Asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
-Elaborează modele cadru de proiecte în domenii agricole pentru obţinerea de finanţare din fonduri europene şi le pune la dispoziţia producătorilor agricoli;
-Elaborează planuri de afaceri pentru finanţări din fonduri nerambursabile sau pentru dosare de creditare;
-Elaborează, la cerere, documentaţii complete pentru diferite programe de finanţare în ferme sau în spaţiul rural;
-Identifică potenţiali beneficiari ai programelor europene de dezvoltare agricolă;
-Tine evidenţa beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte;
-Asigură asistenţă în perioada de implementare a investiţiilor pentru care au fost întocmite proiectele;
-Organizeaza  simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil,mese rotunde,
intalniri ,dezbateri ,conferinţe ,schimburi de  experienţe,vizite in teren  ,etc.
-Diseminarea informaţiilor privind acte legislative şi normative naţionale şi europene;
-Transferul de tehnologii şi cunoştiinţe agricole de la instituţiile de învăţământ şi cercetare în domeniul agricol;
-Se implica în promovarea produselor si serviciilor din domeniile agriculturii şiconexe, inclusiv a produselor locale si a celor ecologice;
-Colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii
competitivitaţii agriculturii şi cercetării aplicative;
-Susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;
-Dezvoltă legături de colaborare cu unităţi bancare si cu unităţi specializate de garantare a creditelor;
-Dezvoltă legături de colaborare cu instituţiile de reprezentare judeţeană ale APIA şi OJPDRP;
- Monitorizează stadiul de implementare a proiectelor, tine evidenţa proiectelor aprobate si a celor in curs de aprobare;

  -INFOALIMENT
23.10.2007